Udvalg

Facilitetsudvalget

Ansvarlig: Henry Pedersen,
Medlemmer: Hans Berggreen, Torben Lund

Sammensætning
Facilitetsudvalget består af min. 3 personer bestående af formanden for udvalget samt forretningsføreren og yderligere et medlem. Formanden udpeges af bestyrelsen. Formanden vælges på det konstituerende bestyrelsesmøde efter den årlige generalforsamling. Den valgte formand skal være bestyrelsesmedlem. Udvalget skal være på plads senest ultimo April.

Ansvar & myndighed
Udvalget har ansvaret for KFK’s faciliteter, herunder bygninger, baneanlæg og maskiner. Udvalget er budgetansvarligt.
Formanden holder bestyrelsen orienteret om diverse aktiviteter, herunder økonomi. Udvalget skal respektere og udbrede klubbens værdier og leveregler.

Opgaver
Facilitetsudvalget har følgende opgaver;
•    Ansvarlig for udarbejdelse og implementering af vedligeholdelsesplan i samarbejde med driftsleder.
•    Ansvarlig for udarbejdelse og implementering af investeringsplan.
•    Udvalget har ansvaret udarbejdelse af vedligeholdelsesplan for ovennævnte områder.
•    Udvalget har ligeledes ansvaret for at udarbejde en overordnet investeringsplan.
•    Udarbejdelse af en årsplan (oktober).
•    Ansvar for 1 gang årligt at ajourføre funktionsfordelingsanalysen (november).
•    Vedligeholdelse og indkøb af våben.
•    Sikkerhed på banerne og generelle sikkerhedsbestemmelser for KFK.
•    Elektronisk baneanlæg.
•    Udvalgets møder refereres skriftligt, referater sendes til KFKs bestyrelse

Bygningsudvalget

Ansvarlig: Henry Pedersen
Medlemmer: Torben Lund, Jens Behrens

Sammensætning
Bygningsudvalget består af 3 personer, et bestyrelsesmedlem er udvalgsformand. Udvalgsformanden udpeges af bestyrelsen. Udvalget skal være på plads senest ultimo April.

Ansvar & myndighed
KFK har til hensigt at opføre et nyt klubhus. Bygningsudvalgets ansvar er at fremkomme med et detaljeret oplæg til bestyrelsesbeslutning omkring dette byggeri.
Udvalget er underlagt KFKs bestyrelse og udvalgets beslutninger har først egentlig virkning, når disse er vedtaget af KFKs bestyrelse.
Udvalget skal holde sig inden for den ramme, som bestyrelsen har udstukket. Udvalget skal efterleve den kravspecifikation, som bestyrelsen har opstillet.

Opgaver
Bygningsudvalget har følgende opgaver;
•    Et udredningsarbejde, som skal resultere i en reel mulighed for beslutning om opførelse af nyt klubhus
•    Udvalgets møder refereres skriftligt, referater sendes til KFKs bestyrelse
•    Udredningsarbejdet skal være færdiggjort og forelagt for bestyrelsen senest 31. december 2013
•    Udarbejdelse af budget for byggeriet
•    Ansøgning af fonde
•    Udarbejdelse af handlingsplan
•    Indhentning af tilbud på skitseforslag
•    Udvalgets møder refereres skriftligt, referater sendes til KFKs bestyrelse

Forpagtningsudvalget

Ansvarlig: Jens Behrens
Medlemmer: Torben Lund, Thomas Stark

Sammensætning
Forpagtningsudvalget består af 3 personer, et bestyrelsesmedlem er udvalgsformand og KFKs kasserer er fast medlem. Udvalgsformanden udpeges af bestyrelsen. Udvalget skal være på plads senest ultimo April.

Ansvar & myndighed
Forpagtningsaftalen mellem KFK og forpagter GameFair Pro ApS udløber 31. december 2015. Forpagtningsudvalget har til opgave at udføre udredningsarbejde og forelægge resultatet af dette udredningsarbejde som beslutningsgrundlag for bestyrelsen.

Udvalget er underlagt KFKs bestyrelse og udvalgets beslutninger har først egentlig virkning, når disse er vedtaget af KFKs bestyrelse.

Opgaver
Forpagtningsudvalget har følgende opgaver;
Et udredningsarbejde, som skal resultere i en reel mulighed for vurdering af følgende 3 alternativer
•    Overtagelse af drift i klubregi med ansat driftsleder
•    Fortsat forpagtning
•    Kombination af 1) og 2)

Udvalgets møder refereres skriftligt, referater sendes til KFKs bestyrelse
Udredningsarbejdet skal være færdiggjort og forelagt for bestyrelsen senest 31. december 2014

Instruktørudvalg

Ansvarlig: Ole Bruun
Medlemmer: Henry Pedersen

Sammensætning
Udvalget ledes af et bestyrelsesmedlem, der skal sikre et tæt samarbejde med driftsleder.
Udvalget består af lederen samt 1-2 repræsentanter fra instruktørkorpset.
Lederen af udvalget, kan supplere udvalget med hjælpere, hvis behovet tilsiger dette.

Ansvar & myndighed
Udvalget har det overordnede ansvar for klubbens instruktørkorps, herunder formulering af instruktørkorpsets arbejdsopgaver og kompetencer.
Udvalget skal sikre, at klubbens instruktører lever op til gældende regler, og at de tilknyttede instruktører kan dække klubbens behov for vagter. Udvalget har således bemyndigelse til at regulere antallet af instruktører i korpset.
Lederen er instruktørernes repræsentant i bestyrelsen og har derfor ansvaret for, at bestyrelsen holdes orienteret om instruktørkorpset.
Udvalget har budgetansvar.

Opgaver
Instruktørudvalget har følgende opgaver:
•    Afvikling af 4 årlige instruktørmøder
•    Udarbejdelse af vagtplaner og information til instruktører herom
•    Behandling af forslag og ideer fra korpset
•    Behandling af henvendelser, der vedrører instruktører
•    Evaluering, udvikling og efteruddannelse af instruktører
•    Rekruttering og afvikling af instruktører
•    Socialt arrangement for instruktørkorpset

Miljøudvalget

Ansvarlig: Jens Behrens
Medlemmer: Knud Erik Poulsen, Ole Bruun

Sammensætning
Miljøudvalget består af 4-7 personer, et bestyrelsesmedlem er udvalgsformand og øvrige er menige udvalgsmedlemmer. Udvalgsformanden udpeges af bestyrelsen. Udvalget skal være på plads senest ultimo April.

Ansvar & myndighed
KFKs Miljøudvalg har til formål at sikre, at KFK adresserer alle miljømæssige forhold proaktivt for derigennem at opnå, at KFK bliver Danmarks grønneste skydeanlæg. Udvalget skal respektere og udbrede klubbens værdier og leveregler.

Udvalget er underlagt KFKs bestyrelse og udvalgets beslutninger har først egentlig virkning, når disse er godkendt af KFKs bestyrelse.

Opgaver
Miljøudvalget har følgende opgaver;
•    Udvalget skal formulere KFKs miljøpolitik, herunder miljømålsætninger og heraf afledte miljøhandlingsplaner samt initiere heraf affødte miljøhandlinger
•    Tilse at KFKs miljøgodkendelser altid er i bedste orden
•    Udvalgets møder refereres skriftligt, referater sendes til KFKs bestyrelse
•    Udarbejdelse af en årsplan (oktober)
•    Ansvar for 1 gang årligt at ajourføre funktionsfordelingsanalysen (november)
•    Kontakt til Golf-folket (dette kunne være et nyt punkt her)

Ordensudvalg

Ansvarlig: Jens Behrens
Medlemmer: Per Knudsen, Christian Simony

Sammensætning
Ordensudvalget består af 3 personer bestående af to bestyrelsesmedlemmer og et menigt medlem som udpeges af bestyrelsen. Udvalget skal være på plads senest 14 dage efter afholdt generalforsamling.

Ansvar & myndighed
Udvalget er ansvarlig for at sikre god ro og orden samt høvisk tone/tale. Udvalget er ansvarlig for at behandle eventuelle klager omkring usportslig og usømmelig adfærd af KFKs medlemmer. Ordensudvalgets afgørelse i en eventuel sag forelægges til beslutning af bestyrelsen. Udvalget skal respektere og udbrede klubbens værdier og leveregler.

Opgaver
Ordensudvalget har følgende opgaver;
•    Fastlæggelse af regelsæt for færden/optræden på/for KFK
•    Udvalget har pligt til at underrette alle involverede i sagen om selve afgørelsen og eventuel anke mulighed
•    Udvalget har pligt til at indhente alle fornødne oplysninger og indkalde eventuelle vidner
•    Information/kommunikation omkring regelsæt
•    Udvalgets møder refereres skriftligt, referater sendes til KFKs bestyrelse

Kommunikationsudvalget

Ansvarlig: Per Knudsen
Medlemmer:

Sammensætning
Kommunikationsudvalget består af min. 3 personer bestående af formanden for udvalget, samt en webredaktør og klubbladsansvarlig. Formanden og webredaktør udpeges af bestyrelsen. Formanden og webredaktøren vælges på det konstituerende bestyrelsesmøde efter den årlige generalforsamling. Den valgte formand skal være bestyrelsesmedlem. Udvalget skal være på plads senest april.

Ansvar & myndighed
Udvalget har ansvaret for den generelle kommunikation vedr. KFK, herunder kommunikationspolitiker indenfor de forskellige discipliner, klubbladet, hjemmeside, designmanual og andre relevante medier. Udvalget skal efterleve klubbens kommunikationsstrategi.
Udvalget har ansvaret for pressemeddelelser i samarbejde med formanden for klubben.
Formanden holder bestyrelsen orienteret om div. aktiviteter og herunder økonomi. Udvalget skal respektere og udbrede klubbens værdier og leveregler.

Udvalget er budgetansvarligt.

Opgaver
Kommunikationsudvalget har følgende opgaver;
•    Ansvarlig for udarbejdelse og implementering samt evaluering af en kommunikationsstrategi
•    Udarbejdelse af pressemeddelelser
•    Ansvarlig for hjemmesiden og dennes indhold samt design af denne
•    Udarbejdelse af webstrategi
•    Ansvarlig for fælles elektronisk dokumentdrev
•    Ansvarlig for al ekstern og intern kommunikation
•    Ansvarlig for klubbladet
•    Opdatering af hjemmesiden
•    Udarbejdelse og opdatering af marketingmateriale/foldere
•    Udarbejdelse og vedligeholde designmanual (skabeloner)
•    Database med relevante medier
•    Ansvarlig for 1 gang årligt at ajourføre funktionsfordelingsanalysen (november)
•    Udarbejdelse af årsplan for udvalgets arbejdsopgaver senest oktober
•    Udarbejdelse af et budget for udvalget (november)
•    Udvalgets møder refereres skriftligt, referater sendes til KFKs bestyrelse

Skydeudvalget

Ansvarlig: Per Knudsen
Medlemmer: Anders Petersen

Sammensætning
Skydeudvalget består af min. 4 personer bestående af formanden for udvalget, samt repræsentanter fra de forskellige skydediscipliner. Formanden udpeges af bestyrelsen og formanden udvælger repræsentanterne for de forskellige discipliner. Formanden vælges på det konstituerende bestyrelsesmøde efter den årlige generalforsamling. Den valgte formand har herefter 1 måned til at sammensætte kommissoriet.

Ansvar & myndighed
Udvalget er økonomisk ansvarligt for alle skydearrangementer afholdt under dette. Formanden holder bestyrelsen orienteret om diverse aktiviteter, herunder økonomi i de forskellige discipliner og arrangementer. Udvalget skal respektere og udbrede klubbens værdier og leveregler.

Formanden har ansvaret for den generelle koordinering af alle aktiviteter under udvalget. De enkelte repræsentanter for discipliner har ansvaret for og koordinerer aktiviteterne inden for deres skydediciplin og orienterer formanden.

Opgaver
Skydeudvalget har følgende opgaver;
•    Ansvarlig for afholdelse og koordinering af skydeaktiviteter på KFK
•    Afholdelse af Skeet og Sporting Grand Prix 1 gang årligt på KFK
•    Stævne/aktivitetskalender opdateres og gøres tilgængelig på web og i klubhus ved sæsonstart
•    Koordinering af dommere og hjælpere til stævner og arrangementer i det omfang dette er nødvendigt
•    Koordinering med forpagter og forretningsfører ved stævner og arrangementer
•    Ansvarlig for at banerne lever op til den nødvendige standard både generelt og i forbindelse med stævner og arrangementer
•    Udvalget udarbejder, implementerer og evaluerer den sportslige strategi
•    Ansvarlig for trænerudvikling
•    Trænersamtaler
•    Udarbejdelse af støttekoncept
•    Udarbejdelse af årsplan for udvalgets arbejdsopgaver senest 1. september
•    Udarbejdelse af et budget for udvalget (november)
•    Udvalgets møder refereres skriftligt, referater sendes til KFKs bestyrelse
•    Ansvarlig for 1 gang årligt at ajourføre funktionsfordelingsanalysen (november)
•    Ansvarlig for Team Copenhagen samarbejdet